Tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng trang phục, sao mũ, phù hiệu của DQTV nòng cốt
Posted on March 19th, 2013

QĐND – Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) nòng cốt được cấp phát, sử dụng trang phục, sao mũ, phù hiệu và Giấy chứng nhận dân quân tự vệ nòng cốt theo quy định của Chính phủ. Điều 21, Nghị định 58/2010/NĐ-CP quy định rõ tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng trang phục, sao mũ, phù hiệu của DQTV nòng cốt như sau:

a) Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã, Trung đội trưởng trung đội dân quân cơ động cấp xã được cấp phát năm đầu 1 bộ quần, áo thu đông và 1 bộ quần, áo xuân hè, 1 ca-vát, cứ mỗi năm tiếp theo được cấp 1 bộ quần, áo thu đông hoặc xuân hè; mỗi năm được cấp 1 đôi giày da đen thấp cổ, 1 đôi giày vải, 2 đôi bít tất; 2 năm được cấp 1 mũ cứng, 1 mũ mềm, 1 dây lưng nhỏ, 1 sao mũ cứng, 1 sao mũ mềm; 3 năm được cấp 1 bộ quần áo đi mưa, 1 ca-vát;

b) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chỉ huy phó, Chính trị viên phó Ban CHQS Bộ, ngành Trung ương, Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã, Thôn đội trưởng, Chỉ huy đơn vị DQTV từ Trung đội trưởng trở lên (trừ Trung đội trưởng trung đội dân quân cơ động cấp xã quy định tại điểm a) được cấp phát năm đầu 1 bộ quần, áo thu đông và 1 bộ quần, áo xuân hè, 1 ca-vát, 1 đôi giày da đen thấp cổ, 1 đôi giày vải, 2 đôi bít tất; cứ 2 năm tiếp theo được cấp 1 bộ quần, áo thu đông hoặc xuân hè, 1 đôi giày da đen thấp cổ; 3 năm được cấp 1 mũ cứng, 1 mũ mềm, 1 dây lưng nhỏ, 1 bộ quần, áo đi mưa, 1 ca-vát, 1 sao mũ cứng, 1 sao mũ mềm;

c) Tiểu đội trưởng và tương đương, chiến sĩ DQTV cơ động, DQTV biển được cấp phát năm đầu 2 bộ quần, áo chiến sĩ, 1 đôi giày vải, 2 đôi bít tất, 1 mũ cứng, 1 mũ mềm, 1 sao mũ cứng, 1 sao mũ mềm, 1 áo đi mưa, 1 dây lưng nhỏ; cứ mỗi năm tiếp theo được cấp 1 bộ quần, áo chiến sĩ, 1 đôi giày vải, 1 đôi bít tất; 2 năm được cấp 1 mũ cứng, 1 mũ mềm, 1 dây lưng nhỏ, 1 sao mũ cứng, 1 sao mũ mềm; 3 năm được cấp 1 áo đi mưa;

d) Tiểu đội trưởng và chiến sĩ DQTV thường trực được cấp phát năm đầu 2 bộ quần, áo chiến sĩ, 2 đôi giày vải, 2 đôi bít tất, 1 mũ cứng, 1 mũ mềm, 1 sao mũ cứng, 1 sao mũ mềm, 1 áo đi mưa, 1 dây lưng nhỏ; mỗi năm tiếp theo cứ 6 tháng được cấp 1 bộ quần, áo chiến sĩ, 1 đôi giày vải, 1 đôi bít tất; cứ 2 năm tiếp theo được cấp 1 mũ cứng, 1 mũ mềm, 1 dây lưng nhỏ, 1 áo đi mưa, 1 sao mũ cứng, 1 sao mũ mềm;

đ) Tiểu đội trưởng và tương đương, chiến sĩ DQTV tại chỗ, DQTV phòng không, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, phòng hóa, y tế được cấp phát năm đầu 2 bộ quần, áo chiến sĩ, 1 đôi giày vải, 2 đôi bít tất, 1 mũ cứng, 1 mũ mềm, 1 sao mũ cứng, 1 sao mũ mềm, 1 áo đi mưa, 1 dây lưng nhỏ; cứ 2 năm tiếp theo được cấp 1 bộ quần, áo chiến sĩ, 1 đôi giày vải, 1 đôi bít tất; 3 năm được cấp 1 mũ cứng, 1 mũ mềm, 1 dây lưng nhỏ, 1 sao mũ cứng, 1 sao mũ mềm, 1 áo đi mưa;

e) Chăn, màn, áo ấm thời hạn sử dụng 4 năm, riêng chiếu thời hạn sử dụng 18 tháng.

Quốc An

Tags: , , , , ,